Dyffryn Taf

Headteacher
Mr Robert Newsome OBE

Dyffryn Taf
North Road
Whitland
Carmarthenshire
SA34 0BD

Telephone Number:
01994 242100

Fax Number:
01994 240929

e-mail:
office@dyffryntaf.org.uk

>Language:

AMCANION YR YSGOL

Nod Llywodraethwyr a staff  Dyffryn Taf yw sicrhau bod yr ysgol yn rhoi cyfle i bob disgybl, beth bynnag fo’i allu, ei gefndir neu‘i ryw, i ddatblygu ei sgiliau deallusol, corfforol, personol a chymdeithasol i’r eithaf. Nod yr ysgol yw rhoi dealltwriaeth i ddisgyblion o dreftadaeth a diwylliant Cymru a’u paratoi ar gyfer bywyd mewn cymuned ddwyieithog. Rydym yn gweithredu polisi cyfle cyfartal ar gyfer pob un ac yn ymdrechu bob amser i  gael y gorau allan o’n disgyblion.

Mae ein hymrwymiad i ragoriaeth yn cynnwys pob rhan o fywyd ysgol, o waith academaidd i  chwaraeon a gweithgareddau allgyrsiol o bob math. Rydym yn annog disgyblion i chwarae rhan weithgar yn y gymuned leol.

Credwn mai’r man gorau i wireddu’r nodau hyn yw mewn awyrgylch gyfeillgar a lle bo parch at eraill yn cael ei hybu bob amser. O fewn y fframwaith hwn, rhaid bod agwedd llawn disgyblaeth a llawn pwrpas tuag at bob gweithgaredd. Ein nod yw sicrhau bod disgyblion yn hapus, yn uchel eu cymhelliad ac yn cymryd rhan weithgar fel bo’u nodweddion unigryw yn dod i’r golwg. Rydym yn hybu cefnogaeth rhieni ac yn ceisio partneriaeth rhwng rhieni, staff a disgyblion.

Er bod y syniad o’r ysgol fel cymuned yn bwysig iawn i ethos yr ysgol, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i baratoi disgyblion ar gyfer y byd y tu hwnt i’r ysgol.

Twitter: Dyffryntaf